Hope and prospect [1]

Lezen: Lukas 21:27-31 en Galaten 4:23


De Bijbel begint praktisch met een boom en eindigt er ook weer mee. Daartussen is de bijbel een boek van intriges, verhalen, proza (poëzie). Er zijn wetboeken, maar ook profetische boeken. De bijbel is geschreven door mensen, maar gaat op Zijn beurt ook weer over mensen. zo zie je dat het woord heel veelzijdig is, maar boven alles is het een boek van hoop en vooruitzicht.

Toen Adam en Eva een fout gemaakt hadden door van de boom van kennis van goed en kwaad te eten (ze hadden zich hiertoe laten verleiden door satan), is de perfecte atmosfeer en leefklimaat waarin ze leefden volkomen ingeklapt. Met de komst van de zonden in de wereld, is er ook gebrokenheid gekomen. En is alles wat er is onderhevig geworden aan verval en ontbinding. Alle hoop en vooruitzicht leek op dat moment totaal verdwenen. Maar wij hebben eigenlijk een geweldige God die telkens weer opnieuw begint, Hij heeft altijd een plan B klaar liggen.

God laat niet los.

In Jezus heeft hij namelijk het perfecte reddingsplan voor de wereld gegeven. En hoewel de schepping als gevolg van de zonde nog steeds onderhevig is aan verval en ontbinding, is Gods koninkrijk dat niet. en is het zelfs zo dat God alles zal gaan herstellen. Hij maakt een hele nieuwe hemel en aarde voor ons, waar we vol verwachting naar uit mogen kijken.

Persoonlijk geloof ik dat de tijd heel erg dichtbij is dat de Here Jezus terug gaat komen om de gemeente tot zich te nemen. En of het nu morgen gebeurt of over 100 jaar, wij als gemeente van Jezus mogen vol verwachting en blij uitkijken naar zijn komst. En voor de één is dat ook wel zo, dat hij of zij verwachtingvol uitkijkt naar de dag dat Jezus komt. Maar er zijn er ook die bang en angstig worden wanneer ze horen over de komst van de Zoon des mensen. ze zijn bang voor het oordeel en maken zich grote zorgen om de staat van hun geloof.

Misschien is het wel zo dat u of jij daar ook mee te maken hebt. misschien zijn er wel mensen die kerkelijk gezien gezag hebben, en die jou verteld hebben dat je uitverkoren moet zijn om bij Jezus te mogen horen. Het kan zijn dat je gelooft dat jij niet goed genoeg bent voor Jezus, en ben je bang dat Hij tegen jou zeggen zal: “ga weg van mij want Ik heb u niet gekend” (Mattheus 25:41). Weet je, wanneer je Mattheüs 25 vers 31 tot en met 46 er op na leest dan gaat dit niet over mensen die het verlangen hebben Jezus te volgen. Het gaat niet over jou wanneer jij een brandend verlangen in je hart hebt om volgeling van Jezus te worden. Het gaat hier over lieden die wel willen profiteren van de geneugten welke bestemd zijn voor de volgelingen van Jezus, maar die Jezus zelf helemaal niet willen volgen. De schijn heiligen dus! Mensen die zich beroemen op dingen die ze helemaal niet gedaan hebben. Maar wanneer jou verlangen om bij Jezus te horen diep van binnenuit komt, en wanneer je hart in vuur en vlam voor Hem staat, dan wordt het vanzelf je verlangen om hen te gaan dienen die het nodig hebben. en waarom? Nou, omdat de Here Jezus Zijn enorme liefde door jou leven heen de wereld in wil laten schijnen.

Niet omdat het moet, maar omdat het mag!

Dit is nu het grote essentiële verschil tussen religie en het zijn van een kind van God. Je bent vrij. In elke vorm van religie dan gaat het er om dat je iets moet verdienen. De Here Jezus wil leven met jou vanuit relatie, en je vandaar uit in je identiteit plaatsen. De bijbel spreekt dan van de gezindheid van Jezus Christus (Fillipenzen 2:5). Van nature zijn we allemaal geneigd om onszelf als slaaf op te stellen. Da’s nogal makkelijk. Alles overkomt je dan, en je hoeft zelf nergens over te beslissen, omdat dat voor je gedaan wordt. Kortom passief dus. Door Jezus te volgen hoef je niet meer als een slaaf naar de wet te leven, maar mag je leven (Net als Abraham, Izaäk en Israël) naar de belofte. En dat is een heel nieuw perspectief. In Jezus ziet God de Vader jou niet als een slaaf, maar als een kind, met alle rechten van een kind. Kortom als mede erfgenaam dus (Galaten 4:9).

Wij kijken heel vaak naar de Here Jezus als de Zoon van God die naar de aarde kwam om daar te dienen. En laat duidelijk zijn, daar is niks mis mee. Maar wat belangrijker dan dat is, dat is dat we leren kijken naar de verheerlijkte Jezus. Een geweldig voorbeeld hiervan vinden we in Openbaringen 1, als we lezen hoe de Apostel Johannes de Here Jezus omschrijft, wanneer deze hem ziet in al zijn heerlijkheid en macht, tijdens zijn visioen op padmos. Hij heeft het namelijk over Jezus wiens haar witter dan sneeuw is, wiens ogen als een vuurvlam, en wiens voeten als van koper zijn en wiens stem klonk als die van vele wateren. Dit om weer te geven hoe heilig en puur Johannes Jezus zag. Toen Hij Jezus zag, staat er, viel hij als dood voor Zijn voeten neer (Openbaringen 1:17). En dat is dan ook gelijk de Heer, Hij legde Zijn hand op Zijn schouder, en zei “Wees niet bevreesd”.

Het is goed om jezelf als kind van God te beseffen dat je met die Jezus te maken hebt. Namelijk de Jezus die de dood en het dodenrijk heeft overwonnen. en die zit aan de rechterhand van God de Vader. Hem is gegeven alle macht in Hemel en op Aarde (Mattheüs 28:18), en deze Jezus die legt zijn rechterhand op jou schouder, en zegt “Wees maar niet bang”. Sterker nog Hij is het die jou wil vol maken van Zijn Geest om in de gehele wereld te getuigen van Zijn liefde.

En wat zeker zo belangrijk is, dat is dat het offer wat de Here Jezus voor ons gebracht heeft veel verder gaat dan dat onze zonden vergeven zijn. het is namelijk ook zo dat de vloek van onze zonden verbroken is, en daarmee dus ook de straf die op onze zonden drukt. En dat is voor veel mensen moeilijk te vatten. Wanneer je dus breekt met de zonde in je leven en Jezus actief gaat volgen, dan is het zo dat de duivel totaal geen aanklacht meer tegen je heeft. Je bent zoals dat heet rechtensvrij van de zonde.(Romeinen 6:9).

In de wereld waarin we leven zien we dat het steeds duisterder wordt. en het lijkt wel dat we als schepping steeds verder van Gods koninkrijk vandaan raken. Chaos (denk aan alle milieuvraagstukken waar de mensheid geen antwoord op heeft. maar je kunt ook denken aan alle oorlogen in de wereld en hoe Israël steeds verder in het nauw raakt. Daarnaast kun je ook denken aan allerlei ziektes en epidemieën die over de wereld gaan. Dan zou je bijna gaan denken dat de duisternis heeft overwonnen. maar juist op dat moment zijn het de woorden van Jezus die klinken Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. juist op het moment dat Jezus daar aan het kruis hing, en alles verloren leek toen Hij dood in het graf gelegd werd. Juist op dat behaalde Jezus de grootste overwinning voor de hele mensheid, namelijk door de dood tot in de kern te verslaan en satan te vernederen. Jezus is triomfator.

En dan kom toch nog even bij een boom, maar nu niet bij de boom waar Adam en eva van aten, maar de Boom des levens die geplant is aan het water des levens. Daar waar genezing is, en geen vervloeking meer zal zijn. daar zullen we Hem zien van aangezicht tot aangezicht. Daar zal geen duisternis meer zijn, en we zullen met hem regeren tot in eeuwigheid. (Openbaringen 22: 2-5).

IN JEZUS IS ER PERSPECTIEF EN VOORUITZICHT!
WAAROM?
Omdat er hoop is!!!