Hope and prospect [2]

Lezen: Marcus 13: 31-33 en Jesaja 45: 22 en 23

Sommige mensen zijn heel punctueel als het gaat om op tijd zijn, en die staan altijd exact op het moment dat je met ze hebt afgesproken klaar. Die hebben alles van tevoren geregeld, en staan, als ze om acht uur hebben afgesproken om vijf voor acht al klaar. Het is echt heerlijk om met zulke mensen een afspraak te maken, omdat je er vrijwel zeker van op aan kan dat ze die op tijd nakomen.

Ikzelf moet tot mijn spijt zeggen dat het mij nog wel eens gebeurt dat ik ergens te laat kom. En al gaat het dan soms maar om 5 minuten, het kan bij anderen soms wel ergernis veroorzaken, of er voor zorgen dat je belangrijke dingen mist. Wanneer je bijvoorbeeld met de trein mee moet, en je moet er drie minuten voor acht zijn, en je komt één minuut over acht op het station aan, dan heb je die trein gewoon gemist, en moet je gewoon wachten op de volgende.

Als Jezus terug komt, kun je niet op de volgende wachten.

Wat betreft de wederkomst van Jezus is het dus van groot belang om alert te zijn op de tekenen van zijn komst zoals. Wanneer de trein komt, dat kun je vaak zien aan de borden op het station, zodat je jezelf naar het goede perron kunt begeven. Of er is een stem die op een vriendelijke manier aankondigt wanneer de trein komt. De bijbel noemt ook tal van aankondigingen van de komst van Jezus. zo wijst het woord op de gebeurtenissen rondom Jeruzalem en Israël die sterk wijzen op de komst van de Zoon des mensen, zo zegt het woord dat het volk van God (het twaalf stammenrijk dus) weer bijeen gebracht zal worden. Er zal ook een grote bekering komen onder het volk van Israël (Zacharia 12:10), maar ook zal heel de wereld, onder aanvoering van de antichrist, oprukken naar Jeruzalem. En wanneer we dan kijken hoe nu heel de wereld zich aan het keren is tegen Israël, dan is dat een heel duidelijk teken dat Jezus spoedig op de olijfberg zal terugkeren, en dat Hij Jeruzalem door de Oostpoort zal binnen trekken.

In het woord staat dat de komst van de Zoon des mensen zo snel zal gaan als dat de bliksem van het oosten naar het westen gaat (Lukas 17:24). En dat het in die dagen zal zijn als in de tijd van Noach, en in de tijd van Lot in Sodom en Gomorra. Waarin mensen hun comfortabele leventje leefde en er met God totaal geen rekening meer gehouden werd. Wanneer ik daar naar kijk, en ik leg de bijbel naast de krant, dan zie ik opvallend veel overeenkomsten. Gelet op de secularisatie en het feit dat we allerlei dingen die lijnrecht tegen God in gaan steeds normaler gaan vinden, dat bekruipt mij het gevoel dat we al een aardig eind onderweg zijn. En dat de tijd van genade en bekering niet zo lang meer is.

Het is dus van ontzagwekkend belang om te herkennen wat er om ons heen gebeurt vanuit Bijbels perspectief, en dat je van daaruit waakzaam en opmerkzaam bent. Niemand weet namelijk de dag of het uur dat Jezus terug komt (Mattheüs 24:42).

Ik zeg dit niet om je bang te maken!

Maar wel om je aan te sporen om vooral niet te wachten met een duidelijke keuze. ELKE KNIE ZAL ZICH BUIGEN VOOR KONING JEZUS!!! Of je nu wilt of niet. Er zal een moment komen dat je voor Hem zult buigen, hoe dan ook. Echter aan jou is het de keuze hoe je Jezus gaat ontmoeten, als vriend of als rechter. Door Jezus als vriend te aanvaarden, en je door Zijn Geest te laten onderwijzen uit Zijn woord, ga je een bepaalde fijngevoeligheid ontwikkelen en dingen herkennen die gebeuren in het licht van de komst van de Heer. Wanneer jij dus een diep verlangen in je voelt branden, dan wil ik je uitnodigen om die keuze niet langer meer uit te stellen.

Jezus wil jou helemaal niet als rechter ontmoeten!

Hij wil jou omarmen als vriend, en samen met jou regeren vanuit Zijn overwinning voor jou! Het is namelijk zo dat je niet langer meer een geest van slavernij hebt, die je bang en onzeker maakt (Romeinen 8:15), of een geest van lafhartigheid. In plaats daarvan ontvang je een geest van kracht, liefde en bezonnenheid (2 Timotheüs 2:7). En die geest zet jou er toe aan om een sterk en krachtig getuigenis van Zijn liefde te laten zien in een maatschappij die steeds donkerder wordt, maar die zo verlangt naar echtheid en puurheid. Een maatschappij die gebroken is, maar die snakt naar hoop en vooruitzicht.

ER IS HOOP!

In het woord staat letterlijk dat de schepping in barensnood is (Romeinen 8:22). Tot aan die grote dag dat Jezus terug komt in macht en majesteit (Judas 1:25) En dat doet Hij. Dat is de belofte waar we VOL VERWACHTING naar uit mogen kijken. Wanneer zijn voeten de olijfberg raken, dan is het uit met de heersers van nu die alleen maar op eigen gewin en macht uit zijn. Dan zal elke knie zich voor koning Jezus buigen. Dan is de macht (wat in feite helemaal geen macht is, maar manipulatie) van satan definitief uitgeschakeld.

Dan zal de tijd komen dat er geen dood en geen ziekte meer zal zijn. deze vijanden zijn door Jezus namelijk verslagen. Dan zullen we voor altijd bij Hem zijn, en zal Hij alle tranen van onze ogen afwassen (Openbaringen 21:3 en 4).

Vanaf de dag dat jij er voor kiest om te leven met Jezus en hem te volgen, vanaf die dag kun jij zeggen dat je in blije verwachting bent van de komst van jou verlosser. Vanaf die dag is er voor eeuwig hoop en perspectief in jou leven. Vanaf die dag woont Gods Geest in jou, en zal je leven veranderen van uitzichtloos naar leven uitzicht en verlangen. Waarom?

Vanuit onze identiteit in Christus kunnen wij het verschil maken in een wereld die steeds donkerder wordt.   

Wanneer je naar de wereld om je heen kijkt, dan kun je niets anders dan constateren dan dat de duisternis hand over hand toeneemt. Niet alleen is het zo dat normen en waarden steeds verder vervagen. Tevens zien we dat de heersers in de wereld steeds nauwer gaan samenwerken, en er een machtscluster ontstaat waarin de antichrist zich uitstekend kan gaan manifesteren.

Maar als al deze en bovengenoemde dingen gaan gebeuren , dan moeten we niet ontmoedigd raken en terneergeslagen, maar onze hoofden overeind richten want dan is onze verlossing dichtbij! Wanneer je puur alleen blijft kijken naar wat er om je heen gebeurt, dan zou je ontmoedigd kunnen raken.

Doe dat vooral niet!!!

Er is namelijk nog een hele wereld te winnen. Toen Jezus tegen de discipelen zei dat ze er opuit moesten gaan, toen zei Hij niet dat ze dat passief moesten doen, maar Hij gaf hen de opdracht mee om ALLE VOLKEN TOT ZIJN DISCIPELEN TE MAKEN! En dit is ook onze opdracht (Mattheüs 28:28 en 29). En nu zul je zeggen “dat is een grote opdracht” maar dat begint heel eenvoudig om je heen in je vriendenkring, op je werk, of op je school.  En eerlijk is eerlijk, het vraagt lef om te getuigen van Jezus. en misschien zie je dat wel helemaal niet zitten. En juist dan is het Jezus die tegen jou zegt “maar zie, Ik ben bij je, al de dagen tot aan de voleinding van de wereld”. Jij hebt een blijde boodschap voor hen die ontmoedigd verloren zijn en dat is:

ER IS HOOP EN PERSPECTIEF